BrutIS: Buitenruimte Informatie Systeem

Een integraal rationeel beheersysteem voor de gehele buiten ruimte.

 

BrutIS bevat alle mogelijkheden van het wel bekende programma Kikker. Kikker blijft als apart programma bestaan voor het beheer van de riolering.

De meest actuele versie is 6.2e van 18 juli 2022.

Inhoud:

·         Introductie

·         Paspoorten (de digitale formulieren)

·         Tekenknoppen

·         Abonnement

·         Instructie

 

Introductie

 

BrutIS voor het beheer van objecten en netwerken in de buitenruimte.

Waarbij een object een punt, lijn of vlak geometrie kan zijn.  Een object kan zijn:

·         Een groenvlak met verschillende populaties: zoals gras en bloembollen in een gazon, of verschillende boomsoorten in een bosplantsoen;

·         Een solitaire boom;

·         Een wegbeheer: wegvakonderdeel;

·         Meubilair, zoals een paal of een lichtmast met armaturen en borden;

·         Een wateronderdeel, zoals een beschoeiing;

·         Een kunstwerkonderdeel, zoals een steiger, gemaal of een nutsvoorziening (kast) met een installatie;

·         Een netwerk-object, zoals een rioolput die uit 1 of meer knopen kan bestaan;

·         Een nader in te vullen iets, volgens de kwaliteitscatalogus openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld markering.

Een netwerk is een geheel van met elkaar verbonden punten (de knopen). De verbindingen zijn de strengen.

Een knoop (punt of vlak geometrie) kan onderdeel zijn van een eerdergenoemd netwerk-object.  Bij het rioleringsbeheer in BrutIS, is een knoop bijvoorbeeld een inspectieput, compartiment of een T-stuk in rioolbuizen. Een knoop hoeft niet gekoppeld te zijn aan een streng.  Een knoop kan bijvoorbeeld ook een losliggende kolk of infiltratieput zijn.

Een streng (lijn geometrie) bestaat uit één of meer kabels of leidingen tussen twee knopen. Een streng kan naast een drain, rioolbuis, persleiding ook bijvoorbeeld een drinkwaterleiding, laagspanning of ander thema zijn volgens het IMKL (Informatie Model Kabels en Leidingen).


 

De paspoorten

 

Een paspoort is het digitale formulier waarin de gegevens van objecten worden vastgelegd.

Om objecten te registeren en te inspecteren bevat BrutIS paspoorten voor:

·         Objecten (volgens de objecten in de kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018);

·         Een boom als object;

·         Een mast als object;

·         Een wegvakonderdeel als object;

·         Een wateronderdeel als object;

·         Een kunstwerkonderdeel als object;

·         Een technische installatie (kast) als onderdeel van een object;

·         Eén of meer:

o   Populaties op een object;

o   Meldingen op een object;

o   Armaturen op een mast;

o   Borden op een mast.

Om knopen te registeren en te inspecteren bevat BrutIS paspoorten voor:

·         Knopen (ook om aan te geven in welk object een knoop zit);

·         Kolk inspectie (in BrutIS is een kolk altijd een knoop);

·         In een knoop één of meer fysieke:

o   Pompen;

o   Afsluiters;

o   Sensoren;

o   Overlaten;

o   Doorlaten.

Om strengen te registeren en te inspecteren bevat BrutIS paspoorten voor:

·         Strengen

·         De reiniging van drainage en riolering;

 


 

Objecten

 

Volgens de kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018:

Weergave

Raadplegen

Toevoegen

Wijzigen

Verwijderen

Zoeken op nummer

Inspecteren op beeldkwaliteit

Selecteren

Het “Weergave opties”, venster met tabblad: Objecten, voor het instellen van de beeld-, thema- en tekstweergave  van objecten:

 

Klik vervolgens op een object. Hierna wordt het onderstaande venster gestart

Het onderstaande venster wordt gestart, om een object toe te voegen. Klik daarna in de tekening om de coordinaat van het object aan te geven.

Klik vervolgens op een object. Hierna wordt onderstaand venster gestart, om gegevens te wijzigen. Met de tekenknoppen kan men de geometrie wijzigen.

Klik vervolgens op het object, om deze te verwijderen.

Een venst wordt getoont waarin u een nummer van object kunt invoeren. Door op [OK] te klikken wordt op het o bject ingezoomt.

Een venster wordt getoont om de beeldkwalitiet van het object vast te leggen. Het venster is, op basis van functie en type van het object, voor ingevuld met aspecten uit de kwaliteits catalogus openbare ruimte 2018.

Een venster wordt getoont met per eigenschap verschillende tabbladen. Zodat u objecten op eigenschappen kan selecteren. Geselecteerde objecten kleuren oranje en kunt u naar een nieuw venster kopieren voor verdere bewerking.

 

Voorbeeld van object: In dit geval markering.

Objectinfo: Bevat specifieke informatie.

Algemeen: Bevat de algemene informatie.

Inspectie: Uit de beeldkwaliteit inspectie.

Planning: Uit onderhoud en maatregel planning.

 

Via de knop: [OK], kan men bij wijzigen of toevoegen de data opslaan.

Via de knop: [Cancel], wordt het venster afgesloten.

Via de knop: [logboek], start men een venster met de tabbladen:

·         Logboek

·         Documenten

·         Vlak controle

·         Onderhoud planning

·         Maatregel planning

Met extra informatie over het object:

Logboek: bevat historie inspectie resultaten

Documenten: om object documenten te openen.

Vlak controle: voor het verkrijgen van informatie over de geometrie van het object. Via knop [Verbeter weergave] kan men fout getekende vlakken automatisch verbeteren.

Onderhoud planning:

Voor de registratie van onderhoud/exploitatie maatregelen.

 

Maatregel planning:

Voor de registratie van herstel/investering maatregelen

 

 

 

 


 

Populaties

 

De soorten waarmee een object is voorzien. Bijvoorbeeld de gras en bloemsoorten in een gazon of de verschillende boomsoorten in een bosplantsoen.

Groenbeheer

Raadplegen

Toevoegen

Wijzigen

Verwijderen

Selecteren

 

 

Klik op deze knop, indien de groene knoppen hiernaast niet zichtbaar zijn.

Ook kan het nodig zijn de juiste knoppenbalk te activeren. Bijvoorbeeld via menuoptie: Raadplegen -> Knoppenbalk toevoegen.

Klik vervolgens op een object met 1 of meer populatie symbolen. Meestal een vlak.  Hierna wordt het onderstaande venster gestart.

Het venster toont de populatiegegevens van de 1e populatie.

Door op een andere populatie armatuur in de treeview te klikken verschijnt hiervan de informatie.

Het onderstaande venster wordt gestart, om een populatie toe te voegen.

Klik daarna in de tekening op het object waarop de populatie moet worden geregistreerd.

Klik vervolgens op een object met populatie symbool. Hierna wordt onderstaand venster gestart, om gegevens te wijzigen.

Klik vervolgens op het object, om de populatie te verwijderen.

Indien er meer populaties zijn geregistreerd op het object gebruikt u de treeview.

U verwijdert dan de juiste populatie door met de rechtermuisknop op de populatie te klikken. Er verschijnt daarna een pop-up menu met een optie om de populatie te verwijderen.

Een venster wordt getoont met per eigenschap verschillende tabbladen. Zodat u objecten op populatie eigenschappen kan selecteren.

Geselecteerde objecten kleuren oranje en kunt u naar een nieuw venster kopieren voor verdere bewerking.

Klik op deze knop nadat u eerst op object informatie heeft geselecteerd via knop:

 

 

Een object met drie populaties en twee meldingen.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bomen

 

Een boom is een object met boom informatie. De vensters zijn ingericht om BVC-informatie in te voeren volgens het handboekbomen. Defecten met een vervolgmaatregel via de meldingen registratie toevoegen op de boom.

Groenbeheer

Weergave

Raadplegen

Toevoegen

Wijzigen

Verwijderen

Selecteren

 

 

Klik op deze knop, indien de groene knoppen hiernaast niet zichtbaar zijn.

Ook kan het nodig zijn de juiste knoppenbalk te activeren. Bijvoorbeeld via menuoptie: Raadplegen -> Knoppenbalk toevoegen.

Het “Weergave opties”, venster met tabblad: Bomen, voor het instellen van de beeld-, thema- en tekstweergave  van bomen:

 

Klik vervolgens op een boom. Hierna wordt het onderstaande venster gestart

Het onderstaande venster wordt gestart, om een boom toe te voegen. Klik daarna in de tekening om de coordinaat van de boom aan te geven.

Klik vervolgens op een boom. Hierna wordt onderstaand venster gestart, om gegevens te wijzigen. Door de cursor in een X-Y coordinaat veld te plaatsen kan men met een klik in het venster de positie van de boom wijzigen.

Klik vervolgens op de boom, om deze te verwijderen.

Een venster wordt getoont met per eigenschap verschillende tabbladen. Zodat u bomen op eigenschappen kan selecteren. Geselecteerde boom kleuren oranje en kunt u naar een nieuw venster kopieren voor verdere bewerking.

Klik op deze knop nadat u eerst op object informatie heeft geselecteerd via de knop:

 

 

Een boom met 2 meldingen

Boominfo: Bevat specifieke boom informatie.

Algemeen: Bevat de algemene informatie.

Inspectie: Formulier tbv Boom Veiligheid Controle (BVC).

Planning: Uit de onderhoud en maatregel planning.

 

 

Meldingen

 

Een melding is de registratie van een defect of gewenste maatregel op een object. Een melding bestaat uit de registratie van:

·         Onderdeel

·         Type gebrek (optioneel, deze is niet zichtbaar bij BVC)

·         Gebrek

·         Gevolg

·         Maatregel

·         Urgentie

Per object functie: Bomen, Masten, Wegvakonderdelen, Kunstwerken, Wateronderdelen en Riolering, is een voor invulling te maken van bovenstaande domeinwaarden, waarbij u:

·         Bij onderdeel kan aangeven wat automatisch als default gevolg moet worden ingevuld. Bijvoorbeeld een gebrek in de kroon geeft vaak takbreuk.

·         Bij gebrek kan aangeven wat de automatisch als default maatregel moet worden ingevuld.

·         Bij maatregel kan aangeven wat automatisch de default urgentie is.

 

Raadplegen

Toevoegen

Wijzigen

Verwijderen

Selecteren

Klik vervolgens op een object met een melding. Hierna wordt het onderstaande venster gestart.

Het venster toont de informatie van de 1e melding op het object.

Om informatie van andere meldingen, op het object, te tonen klikt u op de betreffende melding in de treeview. 

Het onderstaande venster wordt gestart, om een melding toe te voegen. Klik daarna in de tekening op het object waarop de melding moet worden geregistreerd.

Klik vervolgens op een object met een melding. Hierna wordt onderstaande venster gestart, om gegevens te wijzigen.

Het venster toont de informatie van de 1e melding op het object.

Om informatie van andere meldingen, op het object, te wijzigen klikt u op de betreffende melding in de treeview 

Klik vervolgens op het object, om de melding te verwijderen.

Indien er meer meldingen zijn geregistreerd op het object gebruikt u de treeview.

U verwijdert dan de juiste melding door met de rechtermuisknop op de melding te klikken. Er verschijnt daarna een pop-up menu met een optie om het defect te verwijderen.

Een venster wordt getoont met per eigenschap verschillende tabbladen. Zodat u meldingen op eigenschappen kan selecteren. Objecten met geselecteerde meldingen kleuren oranje en kunt u naar een nieuw venster kopieren voor verdere bewerking.

Klik op deze knop nadat u eerst op object informatie heeft geselecteerd via de knop:

 

 

 

Melding op een bosperceel (object) van letterzetter in kroon bomen. Risico op takbreuk. Binnen 6 maanden bomen vellen.

Let op: Het venster is in BVC-modus gestart (startoptie vta=1). Dus geen overbodige velden bij de BVC-registratie buiten.

Melding op een boom van een afgestorven tak. Risico op takbreuk. Binnen 1 jaar grof dood hout verwijderen.

Let op het venster is niet in BVC-modus gestart (startoptie: vta=0). Dus extra velden voor type gebrek en registratie dat maatregel is uitgevoerd, zodat het defect uit de grafische weergave en selectie vensters verdwijnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Masten

 

Een mast is een object met mast/meubilair informatie. De vensters zijn ingericht voor het beheer van openbare verlichting.  Op een object/mast kan men armaturen en borden registeren.

 

Wegbeheer

Weergave

Raadplegen

Toevoegen

Wijzigen

Verwijderen

Selecteren

Klik op deze knop, indien de blauwe knoppen hiernaast niet zichtbaar zijn.

Ook kan het nodig zijn de juiste knoppenbalk te activeren. Bijvoorbeeld via menuoptie: Raadplegen -> Knoppenbalk toevoegen.

Het “Weergave opties”, venster met tabblad: Masten, voor het instellen van de beeld-, thema- en tekstweergave  van masten:

 

Klik vervolgens op een object van het type mast. Een mast wordt weergeven met een vijfpunt-ster.  Hierna wordt het onderstaande venster gestart.

Het venster toont de objectgegevens. Door op de mast in de treeview te klikken verschijnt de mast informatie.

Het onderstaande venster wordt gestart, om een mast toe te voegen. Klik daarna in de tekening om de coordinaat van de mast aan te geven.

Klik vervolgens op een mast. Hierna wordt onderstaand venster gestart, om gegevens te wijzigen. Door de cursor in een X-Y coordinaat veld te plaatsen kan men met een klik in het venster de positie van de mast wijzigen.

Klik vervolgens op de mast, om deze te verwijderen.

Een venster wordt getoont met per eigenschap verschillende tabbladen. Zodat u masten op eigenschappen kan selecteren. Geselecteerde masten kleuren oranje en kunt u naar een nieuw venster kopieren voor verdere bewerking.

Klik op deze knop nadat u eerst op object informatie heeft geselecteerd via de knop:

 

Een mast (vijfpunt-ster) met 1 armatuur. De ster heeft een vast e grote bij in en uitzoomen, zoals bij de bomen.

Objectinfo: Bevat de object informatie.

Mastinfo: Nadat op de mast regel in de treeview is geklikt.

Een object kan niet meer dan 1 masten bevatten.

Armatuurinfo: Nadat op de armatuur regel in de treeview is geklikt.

Een object kan 1 of meer armaturen geregistreerd hebben.

 

 

 

 


 

Armaturen

 

Voor de registratie van de openbare verlichting bevat een armatuur ook informatie over de toegepaste lampen. Normaliter registreert men een armatuur op een (lichtmast), maar het is ook mogelijk een armatuur op een ander type object te registeren. Men kan bijvoorbeeld een armatuur aan een boom bevestigen.

Wegbeheer

Raadplegen

Toevoegen

Wijzigen

Verwijderen

Selecteren

Klik op deze knop, indien de blauwe knoppen hiernaast niet zichtbaar zijn.

Ook kan het nodig zijn de juiste knoppenbalk te activeren. Bijvoorbeeld via menuoptie: Raadplegen -> Knoppenbalk toevoegen.

Klik vervolgens op een object met 1 of meer aramatuur symbolen. Meestal bij een mast (vijfpunt-ster).  Hierna wordt het onderstaande venster gestart.

Het venster toont de objectgegevens.

 Door op de armatuur in de treeview te klikken verschijnt de armatuur informatie.

Het onderstaande venster wordt gestart, om een armatuur toe te voegen.

Klik daarna in de tekening op het object waarop de armatuur moet worden geregistreerd.

Klik vervolgens op een object met armatuur symbool. Hierna wordt onderstaand venster gestart, om gegevens te wijzigen.

Klik vervolgens op het object, om de melding te verwijderen.

Indien er meer armaturen zijn geregistreerd op het object gebruikt u de treeview.

U verwijdert dan de juiste armatuur door met de rechtermuisknop op de armatuur te klikken. Er verschijnt daarna een pop-up menu met een optie om de armatuur te verwijderen.

Een venster wordt getoont met per eigenschap verschillende tabbladen. Zodat u objecten/masten met armaturen op eigenschappen kan selecteren.

Geselecteerde objecten/masten kleuren oranje en kunt u naar een nieuw venster kopieren voor verdere bewerking.

Klik op deze knop nadat u eerst op object informatie heeft geselecteerd via knop:

 

Geklikt is op een mast met een armatuur. In de treeview is op de armatuur geklikt, waarna de armatuur gegevens worden getoond.

Door te klikken met de rechtermuisknop op een armatuur verschijnt een pop-up met met de mogelijkheden de armatuur te kopiëren of te verwijderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Borden

 

Borden registreert men volgens de zogenaamde RVV (Reglement verkeersregels en verkeerstekens).  Maar in principe mag men alle code toepassen volgens de bitmaps in de rvvmap. De rvvmap is de startoptie aanduiding van de map/directoriee waar de bitmaps van de borden staan.

Normaliter registreert men een bord op een paal, maar het is ook mogelijk een bord op een ander type object te registeren. Men kan een bord aan een muur bevestigen bijvoorbeeld.

 

Wegbeheer

Raadplegen

Toevoegen

Wijzigen

Verwijderen

Selecteren

Klik op deze knop, indien de blauwe knoppen hiernaast niet zichtbaar zijn.

Ook kan het nodig zijn de juiste knoppenbalk te activeren. Bijvoorbeeld via menuoptie: Raadplegen -> Knoppenbalk toevoegen.

Klik vervolgens op een object met 1 of meer bord symbolen.

Hierna wordt het onderstaande venster gestart.

Het venster toont de objectgegevens.

Klik op de regel met het 50-km bord in de treeview voor weergave van de bord informatie.

Het onderstaande venster wordt gestart, om een bord toe te voegen.

Klik daarna in de tekening op het object waarop het bord moet worden geregistreerd.

Klik vervolgens op een object met 50-km bord symbool. Hierna wordt onderstaand venster gestart, om gegevens te wijzigen.

Klik vervolgens op het object, om de melding te verwijderen.

Indien er meer borden zijn geregistreerd op het object gebruikt u de treeview.

U verwijdert dan het juiste bord door met de rechtermuisknop op de bord regel te klikken. Er verschijnt daarna een pop-up menu met een optie om het bord te verwijderen.

Een venster wordt getoont met per eigenschap verschillende tabbladen. Zodat u objecten met borden op eigenschappen kan selecteren. Geselecteerde objecten kleuren oranje en kunt u naar een nieuw venster kopieren voor verdere bewerking.

Klik op deze knop nadat u eerst op object informatie heeft geselecteerd via knop:

 

Geklikt is op een object met een bord. In de treeview is op de bord regel geklikt, waarna de bord gegevens worden getoond.

Door met de rechtermuisknop op een regel in de treeview te klikken, verschijnt een pop-up met opties voor het verwijderen of toevoegen van gegevens.

 

 

 

 

 

 

 


 

Wegvakken

 

Door wegen in lengterichting op te delen, worden wegvakken verkregen. Deze wegvakken moeten homogeen zijn wat betreft het wegtype, het dwarsprofiel en de verhardingsopbouw.

 

 

Wegvakonderdelen

 

De indeling in wegvakonderdelen (stroken) ontstaat door opsplitsing van wegvakken in dwarsrichting wat betreft het onderdeeltype en het verhardingstype. Ook volgens de catalogus van de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie).

 

Wegbeheer

Weergave

Raadplegen

Toevoegen

Wijzigen

Verwijderen

Inspecteren volgens Wegbeheer 2011 methodiek

Selecteren

Klik op deze knop, indien de bruine knoppen hiernaast niet zichtbaar zijn.

 

Ook kan het nodig zijn de juiste knoppenbalk te activeren. Bijvoorbeeld via menuoptie: Raadplegen -> Knoppenbalk toevoegen.

Het “Weergave opties”, venster met tabblad: Wegvakonderdelen, voor het instellen van de beeld-, thema- en tekstweergave  van wegvakonderdelen:

 

Klik vervolgens op een wegvakonderdeel. Hierna wordt het onderstaande venster gestart

Het onderstaande venster wordt gestart, om een wegvakonderdeel toe te voegen. Klik daarna in de tekening om de coordinaat van het wegvakonderdeel aan te geven.

Klik vervolgens op een wegvakonderdeel. Hierna wordt onderstaand venster gestart, om gegevens te wijzigen. Met de tekenknoppen kan men de geometrie wijzigen.

Klik vervolgens op het wegvakonderdeel, om deze te verwijderen.

Een venster wordt getoont om het wegvakonderdeel volgens de Wegbeheer 2011 methodiek te inspecteren.

 

Op basis van deze inspectie  volgt een basisplanning, budgetplannin g en maatregelcyclus voor het wegvakonderdeel.

Een venster wordt getoont met per eigenschap verschillende tabbladen. Zodat u wegvakonderdelen op eigenschappen kan selecteren.

 

Geselecteerde wegvakonderdelen kleuren oranje en kunt u naar een nieuw venster kopieren voor verdere bewerking.

 

U kunt ook eerst op object informatie selecteren via knop:

 

De grafische weergave van het wegvakonderdeel nadat deze de focus heeft gekregen via bovenstaande knoppen.

 

Let ook op de thematische “beslismodel” weergave, waarbij de wegvakonderdelen worden gekleurd op basis van de onderhoudstoestand uit inspectie.

Het tabblad met wegvakonderdeel informatie

Het tabblad met de algemene object informatie over het wegvakonderdeel.

Het tabblad met de resultaten uit de laatste inspectie.

Het tabblad met planningsgegevens waaronder de door het systeem voorgestelde maatregel uit de relatietabellen: schade-maatregelgroepen. (kruisjestabel)

 

 

Via de knop: [logboek], start men een venster met de tabbladen:

·         Logboek

·         Documenten

·         Beoordeling

·         Maatregel planning

·         Vlak Controle

Met extra informatie over het wegvakonderdeel:

 

Logboek: bevat historie inspectie resultaten

Documenten: om object documenten te openen.

Beoordeling: voor het toetsen van inspectieresultaten aan de richtlijnen, bepalen planjaar, maatregelen en kosten.

Maatregel planning:

Voor de registratie van herstel/investering maatregelen

Vlak controle: voor het verkrijgen van informatie over de geometrie van het object. Via knop [Verbeter weergave] kan men fout getekende vlakken automatisch verbeteren.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kunstwerken

 

Bouwkundige objecten:

·         Zoals: gemaal, hoogspanningsmast, perron, sluis, steiger, strekdam, stuw.  Die over het algemeen uit 1 onderdeel bestaan

·         Zoals: brug, aquaduct, viaduct, ecoduct, fly-over. Die uit meerdere verschillende onderdelen kunnen bestand zoals de onderdelen: dek, landhoofd, pijler, sloof, pyloon

 

Volgens de kwaliteitscatalogus openbare ruimte te onderscheiden in grote en kleine kunstwerken en “nuts en schakelkasten”.

 

Kunstwerkonderdelen

 

Het  betreffen kunstwerken en kunstwerkonderdelen.  Bij nuts en schakelkasten betreft het onderdeel ook gelijk het kunstwerk. Bruggen en  viaducten zijn op te delen in dek, leuningen, pijlers en landhoofden bijvoorbeeld. Het best is een indeling volgens de BGT. De onderdelen hebben een eigen geometrie.

 

Wegbeheer

Raadplegen

Toevoegen

Wijzigen

Verwijderen

Selecteren

Menuoptie: Toevoegen -> Plaats kunstwerk onderdeel.

Menuoptie: Wijzigen -> Wijzig kunstwerk onderdeel.

Menuoptie: Verwijderen -> Verwijder kunstwerk onderdeel.

Menuoptie: Selecteren -> Via filter -> Kunstwerk onderdelen.

Klik op deze knop, indien de menuopties hiernaast niet zichtbaar zijn.

 

Ook kan het nodig zijn de juiste knoppenbalk te activeren. Bijvoorbeeld via menuoptie: Raadplegen -> Knoppenbalk toevoegen.

Klik vervolgens op een kunstwerkonderdeel object.

Hierna wordt het onderstaande venster gestart.

Het venster toont de objectgegevens.

Klik op de kunstwerkonderdeel voor weergave van de kunstwerkonderdeel informatie.

Het onderstaande venster wordt gestart, om een kunstwerk toe te voegen.

Klik daarna in de tekening om de coordinaat van het kunstwerkonderdeel aan te geven.

Klik vervolgens op een kunstwerkonderdeel. Hierna wordt onderstaand venster gestart, om gegevens te wijzigen. Met de tekenknoppen kan men de geometrie wijzigen.

Klik vervolgens op het kunstwerkonderdeel, om deze te verwijderen.

Een venster wordt getoont met per eigenschap verschillende tabbladen. Zodat u kunstwerkonderdelenonderdelen op eigenschappen kan selecteren.

 

Geselecteerde kunstwerkonderdelen kleuren oranje en kunt u naar een nieuw venster kopieren voor verdere bewerking.

U kunt ook eerst op object informatie selecteren via knop:


 

De grafische weergave van het kunstwerkonderdeel nadat deze de focus heeft gekregen via bovenstaande knoppen.

 

Het tabblad met kunstwerkonderdeel informatie

Het tabblad met de algemene object informatie over het kunstwerkonderdeel.

Het tabblad met de resultaten uit de laatste inspectie.

Het tabblad met planningsgegevens.


 

Water

 

De BGT deelt water op in de volgende types:

·         zee

·         waterloop, met de plustypes:

o   beek

o   bron

o   gracht

o   kanaal

o   rivier

o   sloot

·         watervlakte, met de plustypes:

o   haven

o   meer, plas, ven, vijver

·         greppel, droge sloot

 

 

Wateronderdelen

 

Volgens de kwaliteitscatalogus openbare ruimte kunnen bovenstaande BGT types, uit de volgende onderdelen bestaan:

·         oevers

·         kademuur

·         lichte beschoeiing

·         zware beschoeiing 

·         bagger/slik (niet in kwaliteitscatalogus)

 

 

Wegbeheer

Raadplegen

Toevoegen

Wijzigen

Verwijderen

Selecteren

Menuoptie: Toevoegen -> Plaats water onderdeel.

Menuoptie: Wijzigen -> Wijzig water onderdeel.

Menuoptie: Verwijderen -> Verwijder water onderdeel.

Menuoptie: Selecteren -> Via filter -> Water onderdelen.

Klik op deze knop, indien de menuopties hiernaast niet zichtbaar zijn.

Ook kan het nodig zijn de juiste knoppenbalk te activeren. Bijvoorbeeld via menuoptie: Raadplegen -> Knoppenbalk toevoegen.

Klik vervolgens op een wateronderdeel object.

Hierna wordt het onderstaande venster gestart.

Het venster toont de objectgegevens.

Klik op de wateronderdeel voor weergave van de wateronderdeel informatie.

Het onderstaande venster wordt gestart, om een water toe te voegen.

Klik daarna in de tekening om de coordinaat van het wateronderdeel aan te geven.

Klik vervolgens op een wateronderdeel. Hierna wordt onderstaand venster gestart, om gegevens te wijzigen. Met de tekenknoppen kan men de geometrie wijzigen.

Klik vervolgens op het wateronderdeel, om deze te verwijderen.

Een venster wordt getoont met per eigenschap verschillende tabbladen. Zodat u wateronderdelenonderdelen op eigenschappen kan selecteren.

 

Geselecteerde wateronderdelen kleuren oranje en kunt u naar een nieuw venster kopieren voor verdere bewerking.

U kunt ook eerst op object informatie selecteren via knop:


 

De grafische weergave van het wateronderdeel nadat deze de focus heeft gekregen om te raadplegen.

 

Het tabblad met wateronderdeel informatie

Het tabblad met de algemene object informatie over het wateronderdeel.

Het tabblad met de resultaten uit de laatste inspectie.

Het tabblad met planningsgegevens.


 

Strengen

 

Eén of meer kabels of leidingen tussen twee knopen. Een streng kan naast een drain, rioolbuis, persleiding ook bijvoorbeeld een drinkwaterleiding, laagspanning of ander thema zijn volgens het IMKL (Informatie Model Kabels en Leidingen).

 

Eerst de knopen toevoegen en daarna de strengen!

 

 

Kabels en leidingen

 

Kabels en leidingen zijn onderdeel van een streng. Of zijn een streng als er maar één is.

 

Het toepassingsgebied, in BrutIS, is met name het rioleringsbeheer en het beheren en maken van bestanden ten behoeve van hydraulische berekeningen.

 

Rioleringsbeheer

Weergave

Raadplegen

Toevoegen

Wijzigen

Verwijderen

Registratie inspectie riolering (volgens NEN-EN 13508-2):

Registratie reiniging riolering:

Registratie reiniging drainage:

Selecteren op eigenschappen:

Selecteren op toestandaspecten:

Selecteren op maatregelen:

Klik op deze knop, indien de grijze knoppen hiernaast niet zichtbaar zijn.

 

Ook kan het nodig zijn de juiste knoppenbalk te activeren. Bijvoorbeeld via menuoptie: Raadplegen -> Knoppenbalk toevoegen.

Het “Weergave opties”, venster met tabblad: Strengen, voor het instellen van de beeld-, thema- en tekstweergave  van kabels en leidingen:

 

 

Klik vervolgens op een kabel of leiding. Hierna wordt het onderstaande venster gestart

Het onderstaande venster wordt gestart, om een kabel of leiding toe te voegen.

Klik vervolgens op een kabel of leiding. Hierna wordt onderstaand venster gestart, om gegevens te wijzigen. Met de tekenknoppen kan men de geometrie wijzigen.

Klik vervolgens op de kabel of leiding, om deze te verwijderen.

Een venster wordt getoont om de leiding volgens de  NEN-EN 13508-2 te inspecteren.

 

Op basis van deze inspectie  volgt een basisplanning, budgetplannin g en maatregelcyclus voor de leiding.

Een venster wordt getoont om de reiniging van een leiding te registeren.

 

Ook kunt u enkele vaste eigenschappen wijzigen. 

Een venster wordt getoont om de reiniging van een drainage leiding te registeren.

 

Ook kunt u enkele vaste eigenschappen wijzigen. 

Een venster wordt getoont met per eigenschap verschillende tabbladen. Zodat u kabels en leidingen op eigenschappen kan selecteren.

 

Geselecteerde kabels en leidingen kleuren oranje en kunt u naar een nieuw venster kopieren voor verdere bewerking.

Een venster wordt getoont met alle toesandaspecten uit inspectie.

Na selectie van toestandaspecten worden deze in beeld gebracht, waarna u deze bijvoorbeeld kan exporteren naar SHP-bestand of DXF-bestand.

 

Ook worden de leidingen met geselecteerde toestadnaspecten geselecteerd.

 

Geselecteerde kabels en leidingen kleuren oranje en kunt u naar een nieuw venster kopieren voor verdere bewerking.

Een venster wordt getoont met alle geplande maatregelen.

Na selectie van maatregelen worden deze in beeld gebracht, waarna u deze bijvoorbeeld kan exporteren naar SHP-bestand of DXF-bestand.

 

Ook worden de leidingen met geselecteerde maatregelen geselecteerd.

 

Geselecteerde kabels en leidingen kleuren oranje en kunt u naar een nieuw venster kopieren voor verdere bewerking.

 

 

 

 

De grafische weergave van een leiding nadat deze de focus heeft gekregen via bovenstaande knoppen.

 

Let ook op de thematische “beslismodel” weergave, waarbij de leidingen worden gekleurd op basis van de onderhoudstoestand uit inspectie.

Het tabblad met de leiding informatie

Het tabblad met de algemene leiding informatie.

Het tabblad met de resultaten uit de hydraulische gegevens van de leiding.

Het tabblad met planningsgegevens waaronder de door het systeem voorgestelde maatregel.

De registratie van de reiniging van een leiding, via:

Knop:

 

En daarna op de leiding klikken.

De registratie van de reiniging van een drain, via:

Knop:

 

En daarna op de drain klikken.

 

 

 

Via de knop: [logboek], start men een venster met de tabbladen:

·         Logboek

·         Inspectie

·         Documenten

·         Beoordeling

·         Onderhoud planning

·         Maatregel planning

·         RWA

·         Vlak Controle

Met extra informatie over de kabel of leiding:

Logboek: bevat historie inspectie resultaten

 

Documenten: om leiding of kabel documenten te openen.

Beoordeling: voor het toetsen van inspectieresultaten aan de richtlijnen, bepalen planjaar, maatregelen en kosten.

 

Tevens registratie van de tactische beoordeleing, door de leiding een kwaliteitscijfer te geven.

Onderhoud planning:

Voor de registratie van inspectie en reiniging maatregelen.

Maatregel planning:

Voor de registratie van herstel/investering maatregelen.

RWA: Voor de weergave van het afwaterende oppervlak naar de streng.

Vlak controle: voor het verkrijgen van informatie over de geometrie van de kabel of leiding. Via knop [Verbeter weergave] kan men fout getekende vlakken automatisch verbeteren.

 

De planning van onderhoudsmaatregelen is op de toestandaspecten in het Logboek tabblad:

 

Door met de rechtermuisknop op een toestandaspect te klikken wordt het venster hiermaast weergeven, voor de registratie van een onsderhoudsmaatregel naar aanleiding  van het geconstateerde aspect. (operationele beoordeling)

 

Met de linkermuisknop klikken op een toestandaspect geeft een venster met een foto van het toestandaspect.

 

Het venster voor registratie van de onderhoudsmaatregel.

Via de polygoon teken  knop:   ,kan men het symbool van de maatregel een positie geven.

 

Knop:  ,start het venster voor de registratie van inspecties volgens de NEN-EN 13508-2. Het scherm wordt gevuld met de resultaten van de laatst uitgevoerd inspectie.

 

 

 

 


 


 

Knopen

 

Een knoop is in principe onderdeel van een netwerk. De punten waarop strengen beginnen en eindigen. Een knoop hoeft niet op een streng/netwerk te zijn aangesloten. Het is dan een losliggende knoop ofwel een (mini-)netwerk op zichzelf, zoals bij een peilbuis of infiltratieput.

 

Het is zelfs zo dat bij het invoeren van de strengen eerst de knopen moeten worden ingevoerd. En zolang de streng niet is ingevoerd liggen de knopen los.  Bij toevoegen van een streng registreert men een: van-knoop, en een: naar-knoop.

 

Een knoop heeft twee verschillende verschijningsvormen. Fictief en niet fictief.

 

Niet fictief heeft de knoop de vorm van een put of een compartiment. (Vandaar het symbool van een putdeksel bij knopen). Fictief heeft de knoop geen vorm en wordt daarom alleen onder thema: Revisie, als punt afgebeeld in de grafische weergave.

 

Een “inspectie-/ rioolput”, is een object volgens definitie van de BGT. En kan men als object registreren in BrutIS.

 

In een object kunnen knopen zitten. Het is mogelijk bij een knoop het object te registeren waarvan het deel uitmaakt. Is niet verplicht.

 

Rioleringsbeheer

Weergave

Raadplegen

Toevoegen

Wijzigen

Verwijderen

Zoeken op knoopnummer

Inspecteren (volgens NEN-EN 13508-2):

Registratie reiniging knoop:

Selecteren

Klik op deze knop, indien de grijze knoppen hiernaast niet zichtbaar zijn.

 

Ook kan het nodig zijn de juiste knoppenbalk te activeren. Bijvoorbeeld via menuoptie: Raadplegen -> Knoppenbalk toevoegen.

Het “Weergave opties”, venster met tabblad: Knopen, voor het instellen van de beeld-, thema- en tekstweergave van knopen:

 

Door: “Speciale knopen”, aan te vinken wordt de weergave van objecten aangezet. Objecten waarin knopen zijn geregistreerd.

 

 

Klik vervolgens op een knoop. Hierna wordt het onderstaande venster gestart

Het onderstaande venster wordt gestart, om een knoop toe te voegen. Klik daarna in de tekening om de coordinaat van de knoop aan te geven.

Klik vervolgens op een knoop. Hierna wordt onderstaand venster gestart, om gegevens te wijzigen. Met de tekenknoppen kan men de geometrie wijzigen.

Klik vervolgens op het knoop, om deze te verwijderen.

Een venster wordt getoont waarin u een nummer van knoop kunt invoeren. Door op [OK] te klikken wordt op het o bject ingezoomt

.

Een venster wordt getoont om de leiding volgens de  NEN-EN 13508-2 te inspecteren.

Een venster wordt getoont om de reiniging van een knoop te registreren.

Een venster wordt getoont met per eigenschap verschillende tabbladen. Zodat u knopen op eigenschappen kan selecteren. Geselecteerde knopen kleuren oranje en kunt u naar een nieuw venster kopieren voor verdere bewerking.

 

Om knopen op basis van leiding eigenschappen te selecteren gebruikt u eerst het selectie venster onder knop:

 

 

 

De grafische weergave van een knoop nadat deze de focus heeft gekregen via bovenstaande knoppen.

 

De betreffende knoop heeft een eigen geometrie.

Het tabblad met de knoop informatie

Het tabblad met de algemene knoop informatie.

Het tabblad met de resultaten uit de hydraulische gegevens van de knoop.

Het tabblad met planningsgegevens.

 

 

 

Via de knop: [logboek], start men een venster met de tabbladen:

·         Logboek

·         Documenten

·         DWA

·         Vlak Controle

·         Onderhoud planning

·         Maatregel planning

Met extra informatie over de knoop:

 

Logboek: bevat historie inspectie resultaten

Documenten: om knoop documenten te openen.

DWA: Gegevens over het aantal aansluitingen, inwoners en bedrijven die afvoeren door de knoop

Vlak controle: voor het verkrijgen van informatie over de geometrie van de knoop. Via knop [Verbeter weergave] kan men fout getekende vlakken automatisch verbeteren.

Onderhoud planning:

Voor de registratie van inspectie en reiniging maatregelen.

Maatregel planning:

Voor de registratie van herstel/investering maatregelen.

 

 

Start de registratie van de reiniging van knopen en globale inspectie van de put , via knop: , of knop  met startoptie slibgps=1

 

 

 

 

 

 

 

Via menuoptie: Beeld -> Weergave opties, of knop: , start u het venster waarin u via tabblad: “Knopen”, de speciale knopen aan en uit kan zetten.

 

De knoop is daarna ook als object te raadplegen, via knop:  , indien een objectnummer is geregistreerd in het “Knoop Info” tabblad van de knoop.

 

 

 


 

Kolk inspectie

 

Een knoop kan een kolk zijn. Kolken worden regelmatig bezocht om te reinigen. Tijdens deze bezoekmomenten wordt over het algemeen vastgelegd:

·         De toestand van de kolk en

·         Of de reiniging ja/nee is uitgevoerd.

 

Het betreft de registratie van deze bezoekmomenten.

 

Het toevoegen en verwijderen van kolken gebeurt via de knoop knopen. Vervolgens kunt u via de treeview kolk bezoekmomenten toevoegen en verwijderen. Waarna de knoop als een kolk wordt getoond.

 

Onderstaand venster wordt gestart (afhankelijk van startoptie: wijzig012). Klik op [Yes] indien alle kolken al getekend zijn.

Klik op [No] indien u veel kolken moet toevoegen.

 

 

[Yes] geeft onderstaand venster waarmee u de toestand van bestaande kolken registreert:

 

 

 


 

 

 

Rioleringsbeheer

Weergave

Raadplegen als knoop.

Raadplegen als kolk.

Toevoegen

Verplaatsen.

Verwijderen

Kolk inspectie eenvoudig

Kolk inspectie uitgebreid

Selecteren

Klik op deze knop, indien de grijze knoppen hiernaast niet zichtbaar zijn.

 

Ook kan het nodig zijn de juiste knoppenbalk te activeren. Bijvoorbeeld via menuoptie: Raadplegen -> Knoppenbalk toevoegen.

Het “Weergave opties”, venster met tabblad: Kolken, voor het instellen van de beeld-, thema- en tekstweergave van kolken:

 

Door: “Speciale knopen”, aan te vinken wordt de weergave van objecten aangezet. Objecten waarin knopen zijn geregistreerd.

 

 

Klik vervolgens op een knoop. Hierna wordt het onderstaande venster gestart.

 

Klik vervolgens op de bezoekmoment regel in de treeview om de informatie van het gewenste bezoekmoment te raadplegen, te wijzigen of te verwijderen.

Het onderstaande venster wordt gestart, om een bezoekmoment te raadplegen.

 

Standaard het laatste moment.

 

Klik op een bezoekmoment in de treeview om een ander moment te raadplegen of te wijzigen.

Om een knoop toe te voegen.

 

Klik vervolgens op knop: , om e treeview met de knoopinfo weer te geven. En klik met de rechtermuisknop in de treeview om een kolk bezoekmoment toe te voegen. De knoop wordt daarna als kolk getoond.

 

 

Klik vervolgens op een kolk.

 

De te verplaatsen kolk kleurt rood.

 

Klik vervolgens in het venster voor de nieuwe locatie.

Klik vervolgens op de knoop of kolk, om deze te verwijderen.

Onderstaand venster wordt gestart (afhankelijk van startoptie: wijzig012). Klik op [Yes] indien alle kolken al getekend zijn.

Klik op [No] indien u veel kolken moet toevoegen.

 

 

[Yes] geeft onderstaand venster waarmee u de toestand van bestaande kolken registreert:

 

Onderstaand venster wordt gestart (afhankelijk van startoptie: wijzig012). Klik op [Yes] indien alle kolken al getekend zijn.

Klik op [No] indien u veel kolken moet toevoegen.

 

 

[Yes] geeft onderstaand venster waarmee u de toestand van bestaande kolken registreert:

 

 

 

Een venster wordt getoont met per eigenschap verschillende tabbladen. Zodat u kolk knopen  op eigenschappen kan selecteren. Geselecteerde knopen kleuren oranje en kunt u naar een nieuw venster kopieren voor verdere bewerking.

 

 

 

 

De grafische weergave van een kolk nadat deze de focus heeft gekregen via bovenstaande knoppen.

 

De betreffende kolk is een knoop en kan een eigen geometrie hebben.

Het tabblad met de kolk/knoop informatie

Het tabblad met de algemene kolk/knoop informatie.

Het tabblad met de gegevens van het bezoekmoment.

Het tabblad met de resultaten uit de hydraulische gegevens van de knoop.

Het tabblad met planningsgegevens.


 

 


 

Pompen

 

Een pomp is een voorziening in een knoop. Een knoop kan 1 of meer pompen hebben.

 

Een pomp pompt het water uit de knoop op basis van inslag- en uitstagpeilen en een capaciteit. Indien een eindknoop is aangegeven wordt het water naar de eindknoop gepompt.

 

Rioleringsbeheer

Raadplegen

Toevoegen

Wijzigen

Verwijderen

Selecteren

Klik op deze knop, indien de grijze knoppen hiernaast niet zichtbaar zijn.

 

Ook kan het nodig zijn de juiste knoppenbalk te activeren. Bijvoorbeeld via menuoptie: Raadplegen -> Knoppenbalk toevoegen.

Klik vervolgens op een knoop met 1 of meer pomp symbolen. Hierna wordt het onderstaande venster gestart.

Het venster toont de knoop gegevens.

Door op de pomp in de treeview te klikken verschijnt de pomp informatie.

Het onderstaande venster wordt gestart, om een pomp toe te voegen.

Klik daarna in de tekening op de knoop waarop de pomp moet worden geregistreerd.

Klik vervolgens op een knoop met pomp symbool. Hierna wordt onderstaand venster gestart, om gegevens te wijzigen.

Klik vervolgens op het knoop, om de pomp te verwijderen.

Indien er meer pompen zijn geregistreerd op de knoop gebruikt u de treeview.

U verwijdert dan de juiste pomp door met de rechtermuisknop op de pomp te klikken. Er verschijnt daarna een pop-up menu met een optie om de pomp te verwijderen.

Een venster wordt getoont met per eigenschap verschillende tabbladen. Zodat u knopen met pompen op eigenschappen kan selecteren.

Geselecteerde knopen kleuren oranje en kunt u naar een nieuw venster kopieren voor verdere bewerking.

Klik op deze knop nadat u eerst op knoop informatie heeft geselecteerd via knop:

 

 

De grafische weergave van een pomp in een knoop kleurt rood, nadat deze de focus heeft gekregen via bovenstaande knoppen.

 

Het tabblad met de pomp informatie

Het tabblad met de elektromechanische informatie.

Het tabblad met de pompcurve en geplande capaciteiten.

Klik met de rechtermuisknop op de pomp, om te verwijderen of te kopiëren naar het clipboard. (Wel eerst revisie starten)

 

 


 

Afsluiters

 

Een afsluiter is een voorziening in een knoop. Een knoop kan 1 of meer afsluiters hebben.

 

Een afsluiter opent en sluit op basis van inslag- en uitstagpeilen en een capaciteit. Indien een eindknoop is aangegeven wordt het water naar de eindknoop afgevoerd.

 

Rioleringsbeheer

Raadplegen

Toevoegen

Wijzigen

Verwijderen

Selecteren

Klik op deze knop, indien de grijze knoppen hiernaast niet zichtbaar zijn.

 

Ook kan het nodig zijn de juiste knoppenbalk te activeren. Bijvoorbeeld via menuoptie: Raadplegen -> Knoppenbalk toevoegen.

Klik vervolgens op een knoop met 1 of meer afsluiter symbolen. Hierna wordt het onderstaande venster gestart.

Het venster toont de knoop gegevens.

Door op de afsluiter in de treeview te klikken verschijnt de afsluiter informatie.

Het onderstaande venster wordt gestart, om een afsluiter toe te voegen.

Klik daarna in de tekening op de knoop waarop de afsluiter moet worden geregistreerd.

Klik vervolgens op een knoop met afsluiter symbool. Hierna wordt onderstaand venster gestart, om gegevens te wijzigen.

Klik vervolgens op het knoop, om de afsluiter te verwijderen.

Indien er meer afsluiters zijn geregistreerd op de knoop gebruikt u de treeview.

U verwijdert dan de juiste afsluiter door met de rechtermuisknop op de afsluiter te klikken. Er verschijnt daarna een pop-up menu met een optie om de afsluiter te verwijderen.

Een venster wordt getoont met per eigenschap verschillende tabbladen. Zodat u knopen met afsluiters op eigenschappen kan selecteren.

Geselecteerde knopen kleuren oranje en kunt u naar een nieuw venster kopieren voor verdere bewerking.

Klik op deze knop nadat u eerst op knoop informatie heeft geselecteerd via knop:

 

 

De grafische weergave van een afsluiter in een knoop kleurt rood, nadat deze de focus heeft gekregen via bovenstaande knoppen.

 

Het tabblad met de afsluiter informatie

Het tabblad met de elektromechanische informatie.

Klik met de rechtermuisknop op de afsluiter, om te verwijderen of te kopiëren naar het clipboard.

(Wel eerst revisie starten)

 

 


 

Sensoren

 

Een sensor is een voorziening in een knoop. Een knoop kan 1 of meer sensoren hebben.

 

Een sensor meet bijvoorbeeld het waterpeil in een knoop. Indien een eindknoop is aangegeven hangt de sensor in de streng naar de eindknoop.

 

Rioleringsbeheer

Raadplegen

Toevoegen

Wijzigen

Verwijderen

Selecteren

Klik op deze knop, indien de grijze knoppen hiernaast niet zichtbaar zijn.

 

Ook kan het nodig zijn de juiste knoppenbalk te activeren. Bijvoorbeeld via menuoptie: Raadplegen -> Knoppenbalk toevoegen.

Klik vervolgens op een knoop met 1 of meer sensor symbolen. Hierna wordt het onderstaande venster gestart.

Het venster toont de knoop gegevens.

Door op de sensor in de treeview te klikken verschijnt de sensor informatie.

Het onderstaande venster wordt gestart, om een sensor toe te voegen.

Klik daarna in de tekening op de knoop waarop de sensor moet worden geregistreerd.

Klik vervolgens op een knoop met sensor symbool. Hierna wordt onderstaand venster gestart, om gegevens te wijzigen.

Klik vervolgens op het knoop, om de sensor te verwijderen.

Indien er meer sensoren zijn geregistreerd op de knoop gebruikt u de treeview.

U verwijdert dan de juiste sensor door met de rechtermuisknop op de sensor te klikken. Er verschijnt daarna een pop-up menu met een optie om de sensor te verwijderen.

Een venster wordt getoont met per eigenschap verschillende tabbladen. Zodat u knopen met sensoren op eigenschappen kan selecteren.

Geselecteerde knopen kleuren oranje en kunt u naar een nieuw venster kopieren voor verdere bewerking.

Klik op deze knop nadat u eerst op knoop informatie heeft geselecteerd via knop:

 

 

De grafische weergave van een sensor in een knoop kleurt rood, nadat deze de focus heeft gekregen via bovenstaande knoppen.

 

Het tabblad met de sensor informatie

Het tabblad met de elektromechanische informatie.

Klik met de rechtermuisknop op de sensor, om te verwijderen of te kopiëren naar het clipboard.

(Wel eerst revisie starten)


 

Overlaten

 

Een overlaat is een voorziening in een knoop. Een knoop kan 1 of meer overlaten hebben.

 

Een overlaat voert water af via een overstortdrempel. Indien een eindknoop is aangegeven wordt het water naar de eindknoop afgevoerd.

 

Rioleringsbeheer

Raadplegen

Toevoegen

Wijzigen

Verwijderen

Selecteren

Klik op deze knop, indien de grijze knoppen hiernaast niet zichtbaar zijn.

 

Ook kan het nodig zijn de juiste knoppenbalk te activeren. Bijvoorbeeld via menuoptie: Raadplegen -> Knoppenbalk toevoegen.

Klik vervolgens op een knoop met 1 of meer overlaat symbolen. Hierna wordt het onderstaande venster gestart.

Het venster toont de knoop gegevens.

Door op de overlaat in de treeview te klikken verschijnt de overlaat informatie.

Het onderstaande venster wordt gestart, om een overlaat toe te voegen.

Klik daarna in de tekening op de knoop waarop de overlaat moet worden geregistreerd.

Klik vervolgens op een knoop met overlaat symbool. Hierna wordt onderstaand venster gestart, om gegevens te wijzigen.

Klik vervolgens op het knoop, om de overlaat te verwijderen.

Indien er meer overlatenen zijn geregistreerd op de knoop gebruikt u de treeview.

U verwijdert dan de juiste overlaat door met de rechtermuisknop op de overlaat te klikken. Er verschijnt daarna een pop-up menu met een optie om de overlaat te verwijderen.

Een venster wordt getoont met per eigenschap verschillende tabbladen. Zodat u knopen met overlaten op eigenschappen kan selecteren.

Geselecteerde knopen kleuren oranje en kunt u naar een nieuw venster kopieren voor verdere bewerking.

Klik op deze knop nadat u eerst op knoop informatie heeft geselecteerd via knop:

 

 

De grafische weergave van een overlaat in een knoop, via bovenstaande knoppen.

Het tabblad met de overlaat informatie

Klik met de rechtermuisknop op de overlaat, om te verwijderen of te kopiëren naar het clipboard.

(Wel eerst revisie starten)


 

Doorlaten

 

Een doorlaat is een voorziening in een knoop. Een knoop kan 1 of meer doorlaten hebben.

 

Een doorlaat voert water af via een opening in een muur of drempel. Indien een eindknoop is aangegeven wordt het water naar de eindknoop afgevoerd.

 

Rioleringsbeheer

Raadplegen

Toevoegen

Wijzigen

Verwijderen

Selecteren

Klik op deze knop, indien de grijze knoppen hiernaast niet zichtbaar zijn.

 

Ook kan het nodig zijn de juiste knoppenbalk te activeren. Bijvoorbeeld via menuoptie: Raadplegen -> Knoppenbalk toevoegen.

Klik vervolgens op een knoop met 1 of meer doorlaat symbolen. Hierna wordt het onderstaande venster gestart.

Het venster toont de knoop gegevens.

Door op de doorlaat in de treeview te klikken verschijnt de doorlaat informatie.

Het onderstaande venster wordt gestart, om een doorlaat toe te voegen.

Klik daarna in de tekening op de knoop waarop de doorlaat moet worden geregistreerd.

Klik vervolgens op een knoop met doorlaat symbool. Hierna wordt onderstaand venster gestart, om gegevens te wijzigen.

Klik vervolgens op het knoop, om de doorlaat te verwijderen.

Indien er meer doorlaten zijn geregistreerd op de knoop gebruikt u de treeview.

U verwijdert dan de juiste doorlaat door met de rechtermuisknop op de doorlaat te klikken. Er verschijnt daarna een pop-up menu met een optie om de doorlaat te verwijderen.

Een venster wordt getoont met per eigenschap verschillende tabbladen. Zodat u knopen met doorlaten op eigenschappen kan selecteren.

Geselecteerde knopen kleuren oranje en kunt u naar een nieuw venster kopieren voor verdere bewerking.

Klik op deze knop nadat u eerst op knoop informatie heeft geselecteerd via knop:

 

 

De grafische weergave van een doorlaat in een knoop, nadat deze de focus heeft gekregen via bovenstaande knoppen.

 

Het tabblad met de doorlaat informatie

Klik met de rechtermuisknop op de doorlaat, om te verwijderen of te kopiëren naar het clipboard.

(Wel eerst revisie starten)

 

 


 

Installaties

 

Een installatie is een voorziening in een object. Een object kan 1 installatie hebben.

 

Voor registratie van een installatie op een knoop dus eerst een object, met functie riolering, aanmaken en daarna het objectnummer in de knoopinformatie registeren.

 

Rioleringsbeheer/Wegbeheer

Raadplegen

Toevoegen

Wijzigen

Verwijderen

Selecteren

Klik op 1 van deze knoppen, indien de grijze knoppen hiernaast niet zichtbaar zijn.

 

Ook kan het nodig zijn de juiste knoppenbalk te activeren. Bijvoorbeeld via menuoptie: Raadplegen -> Knoppenbalk toevoegen.

Klik vervolgens op een object/knoop met een installatie symbool. Hierna wordt het onderstaande venster gestart.

Het venster toont de knoop gegevens.

Door op de installatie in de treeview te klikken verschijnt de installatie informatie.

Het onderstaande venster wordt gestart, om een installatie toe te voegen.

Klik daarna in de tekening op het object waarop de installatie moet worden geregistreerd.

Klik vervolgens op een object met installatie symbool. Hierna wordt onderstaand venster gestart, om gegevens te wijzigen.

Klik vervolgens op het object, om de installatie te verwijderen.

U verwijdert dan de installatie door met de rechtermuisknop op de installatie te klikken. Er verschijnt daarna een pop-up menu met een optie om de installatie te verwijderen.

Een venster wordt getoont met per eigenschap verschillende tabbladen. Zodat u objecten met installaties op eigenschappen kan selecteren.

Geselecteerde objecten kleuren oranje en kunt u naar een nieuw venster kopieren voor verdere bewerking.


 

De grafische weergave van een installatie in een object, of via een object gekoppeld aan een knoop, nadat deze de focus heeft gekregen via bovenstaande knoppen.

 

Het tabblad met de installatie informatie.

Het tabblad met de groepen registratie.

Het tabblad met de storingen registratie.

Klik met de rechtermuisknop op de installatie, om te verwijderen.

(Wel eerst revisie starten)

 


 

Tekenknoppen

 

Om een vlak (polygoon) of lijn (polylijn) in te tekenen en om een vlak of lijn te wijzigen heeft BrutIS de volgende knoppen:

Om een nieuwe polygoon of polylijn in te tekenen:

Start met intekenen van een nieuwe polygoon of polylijn.

Klik in het venster om de lijn in te tekenen. Dubbelklik op het op een na laatste punt on de polygoon netjes te sluiten. Of klik op de knop hiernaast

Om de polygoon netjes te sluiten op het start punt.

Om het intekenen van de polylijn te stoppen

Neem een polygoon over van een vlak in de topografie.

Klik vervolgens in het vlak van de topografie.

Neem een polygoon over van een object.

Klik vervolgens in het object vlak.

Neem een polygoon over van een knoop of streng.

Klik vervolgens in het knoop of streng vlak.

Voeg de getekende polygoon toe aan de getekende polygoon van object, knoop of streng.

Verwijder de geselecteerde polygoon van een object, knoop of streng.

 

Om een bestaande polygoon of polylijn te wijzigen:

Om een nieuwe losse coördinaat aan de polygoon toe te voegen. Deze wordt pas bewaard als je deze met een lijn koppelt aan de polygoon.

Om een coördinaat te verplaatsen. Klik hierbij op coördinaat en daarna op nieuwe positie.

Om een coördinaat te verwijderen. Klik hierbij op de betreffende coördinaat.

Om een coördinaat tussen te voegen in een lijnstuk. Klik op het lijnstuk ter plaatse van nieuw locatie coördinaat.

Om een lijnstuk toe te voegen aan de polygoon. Klik op 1e coördinaat en daarna op 2e coördinaat

Om een lijnstuk van de polygoon te verwijderen. Klik op het te verwijderen lijnstuk.

 

 

 

 

  

Abonnement

 

De prijs voor een BrutIS-jaarabonnement is 2.500, - exclusief BTW (prijs voor 2021)

 

Het abonnement is in 2 vormen te verkrijgen:

·         Voor het beheren van data in eigendom van de abonnee. Abonnees mogen het programma dan onbeperkt gebruiken voor het beheren van eigendommen. Dit abonnement is bedoeld voor beheerders;

·         Voor het doen van inventarisatie, inspectie, onderzoek, beoordeling en advies werkzaamheden bij klanten.  Dit abonnement is bedoeld voor advies- en uitvoeringsbedrijven. Niet voor beheren van data.

 

Naast het gebruikersrecht geeft een abonnement het recht op:

·         Helpdesk;

·         Updates, waarbij de updates via het programma zijn te downloaden, via menuoptie: Info -> Download update.

 

Een abonnement en nadere informatie is aan te vragen door een Email te sturen naar:  hkingma@kikker.biz

 

Wij sturen u daarna een vrijblijvende offerte. Na opdracht zenden of brengen wij u het programma afhankelijk van nader afgesproken ondersteuning bij de installatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructie

 

Stappenplan koppelen met BGT

Overname objecten uit topografie van PDOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versies

 

Versie:

Verbeteringen:

6.2e

Export van gegevens naar SHP-Bestanden verbeterd. Gaten in vlakken worden op de juiste wijze uitgevoerd.

Exporteren naar CSV en importeren van CSV beslismodel parameters ten behoeve van het instellen van ingrijp- en waarschuwmatstaven riolering verbeterd.

Aanwijslijntjes met 3 coördinaten van maatregelen op toestandaspecten gaan niet meer zweven bij inzoomen waarbij het lijntje gedeeltelijk buiten beeld raakt.

Menuoptie: Exporteren -> XML Objectgegevens -> XML geoStUF (alles nieuw), toegevoegd om een initieel mutatieverzoek te maken van alle objecten in het venster.

De herberekening van hoeveelheden van geselecteerde objecten aangepast, zodat bij wegvakonderdelen met beheergroep onbekend automatisch wordt uitgegaan van m2=vlak. Probleem is dat bij onbekende beheergroep de hoeveelheid niet wordt uitgerekend.

Bij overname gegevens uit GeoStUF (BGT-berichten) wordt nu ook gecontroleerd of objecten zijn vervallen/beëindig. Als dit het geval is krijgen deze objecten de status: vervallen. En kunnen dan op basis van deze registratie verwijderd worden.

6.2da

Correctie geheugengebruik toestand aspecten bij registratie begin- en eindtijd van inspectie.

Registratie vervallen objecten volgens GeoStUF terminationdate. Hierbij wel GeoStUF importeren vanuit de BGT inbox of GeoStUF via andere opties importeren met startoptie einddatum=1

Bij import uit GeoStUF controleert het programma eerst of de beheergroep op basis van de BGT gegevens van de beheergroepen aanwezig is. Indien aanwezig wordt deze beheergroep op het object geregistreerd.

Vervangen knoop- en objectnummer door een ander nummer mogelijk gemaakt voor 12 tekens. Was tot nu toe 10 tekens.

Reset menu na inlezen revisiebestand.

 

6.2cb

Wegvakonderdeel paspoort uitgebreid met: Maaiveld peil tov NAP

6.2c

Bomen paspoort uitgebreid met de domeinwaarden: Opkroonhoogte-Eindbeeld, Opkroonhoogte-Actueel, Snoeibeeld, Snoeiwijze, Snoeifrequentie, Maatregel specifiek.

Startoptie: special toegevoegd. Indien special=0 wordt niet opgestart met de standaard weergave van speciale knopen, zoals overstorten en gemalen.

Menufunctie: Export -> SQL Projecten, uitgebreid met de SQL export van de beheerder en beoordeling tabel, naast projecten en maatregelen. Zodat deze planning en beoordelingsgegevens in 1 keer omgezet kan worden naar nieuwe databanken. 

Weergave thema bemalingsgebieden verbeterd.

In welkom venster tabblad directory wordt geselecteerde bestandsnaam niet meer vervangen indien deze de extensie .dbb heeft, bij wisselen vakgebied.

Exporteren object (weg) inspectie naar CSV en het importeren van het CSV getest en verbeterd.

Verbetering uitvoer naar SHP-bestand van knopen en objecten met 1 coördinaat in de geometrie. Indien knopen of objecten een geometrie hebben met maar 1 coördinaten werden deze niet uitgevoerd naar het juiste SHP-bestand.

Zoeken van objecten/wegvakonderdelen op straatnaam mogelijk gemaakt.

6.2b

Verwijderen en muteren kolkeninspectie op databank mogelijk gemaakt.

Het hernummeren van knoop en objectnummers in de databank mogelijk gemaakt.

In deze versie zijn objecten van het type: riolering, weer zichtbaar te maken. (Objecten dus , geen knopen/strengen) , zodat men deze ook weer kan wijzigen.

Ook kan men, via de kolken weergave checkbox, vanaf nu de weergave van knopen van het type kolk uitzetten die nog geen kolkinspectie data hebben. Het bleek dat deze niet uit te zetten zijn als deze nog inspectiedata hebben.

Knopen ook voorzien van een geometrie (anders dan punten), bij omzetten uit databank of SHP-betstanden.

De teksten in het kolkenregistratievenster korter gemaakt. Ze waren te lang waardoor ze overlapten met andere gebreken en deze per ongeluk konden worden aangevinkt. Ook is het aanvinken van het aspect:  “kamer defect” in het standaard registratie venster mogelijk gemaakt.

Filter/selectie vensters voor masten en armaturen toegevoegd.

In het filter/selectie venster voor de wegvakonderdelen de tabbladen: Beslismodel, Maatregel en Jaarprogramma gecontroleerd en actief gemaakt.

De zachte maatregelen planning verbeterd, zodat de resultaten duidelijker naar voren komen

Menu optie: Planning -> Operationeel maatregelen en projecten plannen -> selectie toevoegen… -> wegbeheer (maatregeltoets), start vanaf 6.2b het juiste registratie venster.

Bug opgelost waardoor het programma kan vastlopen na uitvoeren bergingsberekening en kopiëren betrokken strengen en knopen naar nieuw venster.

Startoptie: resetvt toegevoegd. Hiermee verwijderd men bij opstart het aspect voertuig op kolk en dat de kolk niet gereinigd is.

 

6.2a

Het paspoort van de knopen uitgebreid met het veld:

·         Hoogte. Hiermee kan men een puthoogte aangeven of een hoogte van een bassin of infiltratiekratten.

·         Afstand nummer. Samen met kolkstand nummer kan men de locatie van nummering van knopen installen.  De afstand is hier een factor die wordt vermenigvuldigd met de standaard knoopnummer afstand.

Door bovenstaande uitbreiding kwam een probleem naar voren dat ouder versies de werkbestanden niet meer lezen. Om dit probleem bij toekomstige uitbreidingen te voorkomen is de uitvoer van de inhoudsopgave van werkbestanden verbeterd.

Om ook voor oudere versies (6.1) op te slaan is opslag van werkbestanden uitgebreid met opslag voor oudere versies dan 6.2. Indien men in dit formaat opslaat worden de uitbreidingen niet opgeslagen.

De knoop en de streng filter/selectie vensters uitgebreid met het selecteren van de algemene opmerking uit inspectie.

Menuoptie: Importeren -> volgens profiel (prf) bestand, toegevoegd. Hiermee kan men volgens een eerder gemaakt profiele bestand verkregen bij het omzetten van data uit topografie sneller en meer geautomatiseerd data uit Oracle tabellen met geometrie datatype overnemen.

Tevens toegevoegd dat men Kikker-BrutIS met deze profiel bestanden vanaf de cmd-prompt kan starten, en zo geheel geautomatiseerd werkbestanden kan maken met de data uit de databank. Bijvoorbeeld:

del fryskemarren.dbb

BrutIS64.exe GV_PUT#KNOOP!ID$OBJECTEINDTIJD.prf,expdbb,fryskemarren.dbb,username=geovisia,password=geovisia,datasource=Oracle

BrutIS64.exe GV_PUT#KOLK!ID$OBJECTEINDTIJD#OBJECTTYPE#Kolk.prf,expdbb,fryskemarren.dbb,username=geovisia,password=geovisia,datasource=Oracle

BrutIS64.exe GV_LEIDING#LEIDING!ID$OBJECTEINDTIJD.prf,expdbb,fryskemarren.dbb,username=geovisia,password=geovisia,datasource=Oracle

De eerste regel verwijderd het oude werkbestand.

De tweede regel maakt een nieuw werkbestand met de knopen.

De derde regel vult het werkbestand aan met de kolk informatie.

De vierde regel vult het werkbestand aan met de leidingen.

 

6.1z

Volgorde toestandaspecten bij filteren nu altijd op classificatie. Bij Wortelingoei, Waterpeil, Infiltratie, Obstakels, Bezonken afzettingen en Aangehechte afzettingen was dit nog niet.

6.1yd

Importeren data uit Oracle geometrie tabellen op basis van profiel bestanden, die gemaakt worden via de procedure om data over te nemen uit databank topografie.

De knoppenbalk knoppen: "TreeView aan/uit" en "Topobalk aan/uit" verwijderd. Deze worden erg weinig gebruikt en konden niet worden uitgeschakeld.

Knop: "Objectgroep inspecteren", verwijderd uit de prestatie en inspectie knoppenbalk. Deze functie is nog niet actief.

De knoppen: "Plaats melding" en "Wijzig melding", toegevoegd aan de rioleringsbeheer prestatie en inspectie knoppenbalk.

6.1yc

Weergave toestand aspecten borden in Listview weergave uitgebreid.

De export knoppen voor borden en armaturen naar SHP-bestand en CSV-bestand actief gemaakt (waren alleen actief indien er masten in het bestand zitten).

Omzetten objecten uit DXF-bestanden toegevoegd in de omzet functie objecten uit geselecteerde geometrie.

kolken RIBX export/import: EDE is knoop opmerking. FDG is opmerking bij de waarneming (kolk).

6.1yb

Versie met vlootnummer registratie:

·         Vlootnummer, kenteken en bedrijf uitlezen uit vlootnr.txt

·         Automatisch vragen op af te sluiten na downloaden alle bestanden van Cloud

Na intekenen nieuwe streng kan men op deze streng direct de registratie van de inspectie/reiniging starten.

Indien geen pad in adres bestandnaam en wel pad opgegeven in startoptie images. Dan wordt het images pad en een extra \ teken voor de bestandnaam geplaatst.

Geen export meer van vervallen objecten naar CSV of SHP bestand.

Bij importeren uit databank of werkbestand geen venster waarin wordt gevraagd: "Netwerk toevoegen?", indien startopties slibgps=1 of kolkgps=1.  Netwerk mag dan niet worden samengevoegd.

6.1ya

Update IMGEO id van object ook in de databank doorvoeren

Export CSV van pompen, doorlaten, overlaten, afsluiters en sensoren mogelijk gemaakt.

6.1y

Verbetering in plak in nieuw venster code. Verbetering om te voorkomen dat Kikker in bepaalde omstandigheden er mee stopt;

Uitvoer inhoud tabblad hydraulisch toegevoegd aan CSV en SHP export van de knopen;

Uitvoer inhoud tabbladen hydraulisch en planning toegevoegd aan CSV en SHP export van de strengen;

Alleen actuele leidingen, knopen en objecten in VIEWS en overzicht tabellen;

Llistbox tbv weergave bestandsnamen laatste 10 gemaakte foto's in inspectievensters;

Indien nog geen inspectiegeheugen gedefinieerd loopt Kikker-BrutIS vast bij opstarten: registratie reiniging leiding/drainage venster. Is opgelost;

Verbeterde selectie bij verwijder leiding en verwijder knoop menufunctie in treeview;

Automatische verwijdering van voorloop spaties van plaatsnamen uit Kikker werkbestand met straatnamen;

Verwijderen ongebruikte plaatsnamen toegevoegd onder menuoptie: Toepassingen -> Ongebruikte domeinwaarden verwijderen;

Bij update IMGEO id van object in de databank wordt deze bij update ook doorgevoerd in de databank;

Export CSV van pompen, doorlaten, overlaten, afsluiters en sensoren mogelijk gemaakt;

6.1x

Vanaf versie 6.1x treft u op deze pagina de uitgevoerde aanpassingen en verbeteringen tussen versies aan. Zodat u kunt beoordelen of het de moeite waard is om een nieuwe versie in gebruik te nemen.